Аќтґбе облысы мјслихаттыѕ 2015 жылєы 11 желтоќсандаєы №350 «Аќтґбе облысы Аќтґбе ќаласыныѕ баєалау аймаќтарыныѕ шекараларын жјне жер учаскелері їшін тґлемаќыныѕ базалыќ ставкаларына тїзету коэффициенттерін бекіту туралы» шешіміне ґзгерістер енгізу туралы

Аќтґбе облысы
мјслихатыныѕ ШЕШІМІ
Аќтґбе ќаласы № 2017 жылєы ____тамыз
Аќтґбе облысы мјслихаттыѕ 2015 жылєы 11 желтоќсандаєы №350 «Аќтґбе облысы Аќтґбе ќаласыныѕ баєалау аймаќтарыныѕ шекараларын жјне жер учаскелері їшін тґлемаќыныѕ базалыќ ставкаларына тїзету коэффициенттерін бекіту туралы» шешіміне ґзгерістер енгізу туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 20 маусымдаєы Жер кодексініѕ 11 -бабыныѕ 1-тармаєына, Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕыныѕ 6- бабыныѕ 1-тармаєыныѕ 13) тармаќшасына жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ 2013 жылєы 3 шілдедегі «Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциялыќ заѕына жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне јртїрлі заѕнамалыќ актілердіѕ ќўќыќ нормалары арасындаєы ќайшылыќтарды, олќылыќтарды, коллизияларды жјне сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасауєа ыќпал ететін нормаларды жою мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 1- бабыныѕ 8-тармаєына сјйкес, Аќтґбе облыстыќ мјслихаты ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:
1. Аќтґбе облысы мјслихатыныѕ 2015 жылєы 11 желтоќсандаєы № 350 «Аќтґбе облысы Аќтґбе ќаласыныѕ баєалау аймаќтарыныѕ шекараларын жјне жер учаскелері їшін тґлемаќыныѕ базалыќ ставкаларына тїзету коэффициенттерін бекіту туралы» шешіміне (Нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4688 тіркелген, 2016 жылєы 1 жјне 2 аќпанда «Аќтґбе» жјне «Актюбинский вестник» газеттерінде жарияланєан) мынадай ґзгерістер енгізілсін:
ќазаќ тіліндегі осы шешімініѕ 1- ќосымшасында «Ќарєалы селосы» сґздері «Ќарєалы ауылы» сґздеріне ауыстырылсын, орыс тіліндегі мјтін ґзгермейді.
2. Осы бірлескен јкімдіктіѕ ќаулысы жјне мјслихаттыѕ шешімі олар алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.
Облыстыќ мјслихаттыѕ Облыстыќ
сессия тґраєасы мјслихаттыѕ хатшысы
А.АЙТЖАНОВ С. ЌАЛДЫЄЎЛОВА