Бүгінгі күнге облыстық жер қатынастары басқармасымен 6 мемлекеттік қызмет көрсетіледі.

Бүгінгі күнге облыстық жер қатынастары басқармасымен 6 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Олар:
1) Мемлекет жеке меншікке сататын наќты жер учаскелерініѕ кадастрлыќ (баєалау) құнын бекіту;
2) Жер учаскелерін ќалыптастыру жґніндегі жерге орналастыру жобаларын бекiту;
3) Жер учаскелерініѕ нысаналы маќсатын ґзгертуге шешім беру;
4) Iздестіру жўмыстарын жїргізу їшiн жер учаскелерін пайдалануєа рўќсат беру;
5) Суармалы егістікті суарылмайтын алќап тїрлеріне ауыстыруєа рўќсат беру;
6) Ауыл шаруашылыєы алќаптарын бір тїрден екінші тїрге ауыстыру шешімін беру;
7) Сауда-саттыќты (конкурстарды, аукциондарды) ґткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне ќўќыќтарды алу.
Мемлекеттік ќызметті алушылар рўќсат ќўжаттарды алу їшін ґтініштерді тек єана мемлекеттік ќызметті беруші арќылы тапсыру емес, «Е-Лицензиялау» аќпараттыќ жїйесі немесе Мемлекеттік Корпорация арќылы беруге мїмкіншіліктері бар.