Жоба
Ақтґбе облысы әкімдігінің бірлескен ҚАУЛЫСЫ және
мәслихатының ШЕШІМІ
Ақтөбе қаласы № 2017 жылғы ____мамыр
Ақтґбе облысы әкімдігініѕ жјне мјслихатыныѕ 2011 жылєы 12 ќазандаєы № 328/415 «Аќтґбе облысы бойынша жер учаскелері жеке меншікке берілген кезде олар їшін тґлемаќыныѕ базалыќ ставкаларын белгілеу туралы» ќаулысына жјне шешіміне ґзгерістер енгізу туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 20 маусымдаєы Жер кодексініѕ 10-бабыныѕ 1-тармаєына, Ќазаќстан Республикасыныѕ 2013 жылєы 3 шілдедегі «Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциялыќ заѕына жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне јртїрлі заѕнамалыќ актілердіѕ ќўќыќ нормалары арасындаєы ќайшылыќтарды, олќылыќтарды, коллизияларды жјне сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасауєа ыќпал ететін нормаларды жою мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 1- бабыныѕ 8-тармаєына, Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕыныѕ 6- бабыныѕ 1-тармаєыныѕ 13) тармаќшасына жјне 27- бабыныѕ 1 тармаєыныѕ 8) тармаќшасына жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2003 жылєы 2 ќыркїйектегі «Жер учаскелеріне тґлемаќыныѕ базалыќ ставкаларын бекіту туралы» № 890 ќаулысыныѕ 3-1- тармаєына сјйкес, Аќтґбе облысыныѕ јкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ жјне Аќтґбе облыстыќ мјслихаты ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:
1. Аќтґбе облысы јкімдігініѕ жјне мјслихатыныѕ 2011 жылєы 12 ќазандаєы № 328/415 «Аќтґбе облысы бойынша жер учаскелері жеке меншікке берілген кезде олар їшін тґлемаќыныѕ базалыќ ставкаларын белгілеу туралы» ќаулысына жјне шешіміне (Нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3378 тіркелген, 2011 жылєы 8 ќарашада «Аќтґбе» жјне «Актюбинский вестник» газеттерінде жарияланєан) мынадай ґзгерістер енгізілсін:
мемлекеттік тілдегі бірлескен облыс јкімдігініѕ ќаулысы мен мјслихатыныѕ шешімініѕ бїкіл мјтін бойынша «селолыќ», «кенттік» сґздері, «ауылдыќ» сґзімен ауыстырылсын;
орыс тіліндегі бірлескен облыс јкімдігініѕ ќаулысы мен мјслихатыныѕ шешімініѕ бїкіл мјтін бойынша «аул» сґзі «село» сґзімен ауыстырылсын, «аульный», «поселковый» сґздері, «сельский» сґзімен ауыстырылсын.
2. Осы бірлескен јкімдіктіѕ ќаулысы жјне мјслихаттыѕ шешімі олар алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.
Облыс јкімі Б.САПАРБАЕВ
Облыстыќ
мјслихаттын хатшысы С.ЌАЛДЫЄЎЛОВА
Облыстыќ мјслихаттын
сессия тґраєасы А. АЙТЖАНОВ