«Ақтөбе облысының жер қатынастары басқармасы» ММ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015-2017 жылдарєа арналєан іс-шаралар жоспарын орындау туралы ақпарат

«Аќтґбе облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» ММ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі
2015-2017 жылдарєа арналєан іс-шаралар жоспарын орындау туралы аќпарат
р/с
Іс-шаралар
Орындау
1.
Ґзіндік ґзгешеліктері мен жергілікті ерекшеліктерді ескере отырып, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі 2015-2017 жылдарєа арналєан ішкі ведомстволыќ іс-шаралар жоспарын ќайта ќарау жјне іс-шаралар жоспарын орындау їшін жауапты тўлєаларды аныќтау.
«Аќтґбе облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» ММ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі 2015-2017 жылдарєа арналєан іс-шаралар жоспары жјне жауапты ќызметкерлер 26.06.2015 жылєы № 05-02/18 басќарма басшысыныѕ бўйрыєымен бекітілді.
2
Мемлекеттік ќызметтерді кґрсетудіѕ мониторингін жїргізу жјне мемлекеттік ќызмет кґрсету сапасын арттыру, кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алуды жеѕілдету жјне оныѕ ашыќтыєы, электрондыќ нысанда тўрєындарєа кґрсетілетін ќызметтерді ўлєайту жґніндегі шараларды кґздеу.
Облыстыќ жер ќатынастары басќармасында мемлекеттік ќызметтер ЌР Ўлттыќ экономикасыныѕ министрініѕ м.а. 2015 ж. 27.03 № 272 «Жер ќатынастары, геодезия жјне картография саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ стандарттарын бекіту туралы», 2015 ж. 27.03 № 271 «Жер ќатынастары саласындаєы мемлекеттік ќызметтердіѕ стандарттарын бекіту туралы» бўйрыќтарына сјйкес јзірленген Аќтґбе облысы јкімдігініѕ 24.04.2015 жылєы № 136 «Жер ќатынастары саласындаєы кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтер регламенттерін бекіту туралы» ќаулысымен кґрсетіледі.
Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер сапасын жаќсарту бойынша іс-шаралар жоспары жјне оєан жауапты ќызметкерлер 01.02.2016 жылы басќарма басшысымен бекітілді.
Ґткен жылдыѕ 17 мамырында облыстыќ жер ќатынастары басќармасымен мемлекеттік ќызметтерді кґрсету саласында сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторинг жїргізілді. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы ґткізілген мониторингтіѕ жјне сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне ішкі талдау нјтижесінде, 2016 жылдыѕ 3 тоќсанында ЌР ЎЭМ «Ауыл шаруашылыєы алќаптарын бір тїрден екінші тїрге ауыстыруєа рўќсат беру» мемлекеттік ќызметін автоматтандыру бойынша ўсыныс берілді .
2017 жылы 1 тоќсанда Басќармамен 37 мемлекеттік ќызметтер кґрсетілді.
3.
Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл бойынша жїргізіліп жатќан жўмысќа жјне осы салада жоспарланєан іс-шараларды іске асыруєа сыртќы факторлардыѕ јсерін талдау.
Ґз ќатарларында сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдеріне жїйелі тїрде талдау жїргізу (ґздеріне тексеру) жјне оларды болдырмау шараларын алу
Жемќорлыќќа жол бермеу маќсатында, басќармада 8(7132)54-59-24 сенім телефоны јрекет етеді, Басќарма ўжымымен жјне аудандыќ жер ќатынастары бґлімдерініѕ басшыларымен тўраќты тїрде жиналыс ґткізіледі.
Мемлекеттік ќызметтерді кґрсету жјне мемлекеттік сатып алу салалары сыбайлас жемќорлыќ тјуекелді жоєары деѕгейін ескере отырып, Басќарманыѕ бґлім басшыларына мемлекеттік ќызметтер кґрсетудіѕ ережелерін ќатаѕ саќтауларына, мемлекеттік ќызметтер кґрсетудіѕ уаќытына тўраќты баќылау жїргізулеріне тапсырмалар берілді. Мемлекеттік сатып алу туралы семинарларда оќыту жїйелі тїрде ўйымдастырылєан.
2016 жылы 1 жартыжылдыќта Басќарманыѕ 6 ќызметкері біліктілікті арттыру бойынша семинарларда, оныѕ ішінде «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл саласындаєы мемлекеттік саясат» таќырыбымен оќытылды.
Ќазаќстан Республикасыныѕ "Атамекен" ўлттыќ кјсіпкерлер палатасыныѕ кјсіпкерлер ќўќыєын ќорєау Кеѕесі жјне облыс прокуратурасыныѕ кјсіпкерлер ќўќыєын ќорєау Штабыныѕ 30.06.2015 жылєы бірлескен мјжілісініѕ, сонымен ќатар ґткізілген сараптама ќорытындыларына сјйкес, Аќтґбе ќаласы жјне облыс аудандары бойынша жер ќатынастары саласында мемлекеттік ќызметтер кґрсету барысында кјсіпкерлердіѕ ґтінішін ќарауда рјсім бўзушылыќ, заѕнамада кґрсетілмеген ќўжаттарды сўрату тїріндегі јкімшілік кедергілер жойылды.
Ґткен жыдыѕ 17 мамырында сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мониторинг нјтижесінде, облыстыќ жер ќатынастары бґлімдерініѕ басшылары ќўрамындаєы жўмыс тобымен сыбайлас жемќорлыќ таукелдеріне талдау жїргізілді. Аныќтаманыѕ ќорытынды бґлімінде НЌА-де мемлекеттік ќызметтерді кґрсетуден бас тарту нормаларында айырмашылыќтарды сјйкестендіру, сонымен ќатар мемлекеттік ќызметті автоматтандыру бойынша ўсыныстарды енгізуге ќатысты іс-шаралар ўсынылды:
4
Мемлекеттік ќызметшілер арасында сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес заѕдылыєы мен этика нормаларын бўзудыѕ алдын алу бґлігінде ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініѕ Аќтґбе облысы бойынша департаментімен (келісім бойынша) ґзара іс-ќимылды жандандыру
2015 жылдыѕ сјуір айында ЌР мемлекеттік ќызмет істері жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініѕ Аќтґбе облысы бойынша департаментімен бірлесе «Аќтґбе облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» ММ ќызметшілері арасындаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015-2025 жылдарєа арналєан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы стратегиясы туралы ЌР Президентініѕ 26.12.2014 жылєы № 986 Жарлыєын тїсіндіру бойынша отырыс ґткізілді.
2016 жылдыѕ ќаѕтар айында кїшіне енген ЌР «Мемлекеттік ќызмет туралы», ЌР «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы» Заѕдарды тїсіндіру бойынша ЌР мемлекеттік ќызмет істері жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініѕ Аќтґбе облысы бойынша департаментініѕ єимаратында ґткізілген жиналысќа басќарма басшысы жјне персоналды басќару жґніндегі бас маман ќатысты.
ЌР Мемлекеттік ќызмет істері министрлігініѕ Аќтґбе облысындаєы Јдеп жґніндегі кеѕестіѕ аєымдаєы жылдыѕ 16 аќпандаєы отырысыныѕ, сыбайлас жемќорлыќ тјуекелдерін ішкі талдау, халыќтыѕ ќўќыќтыќ сауаттылыєын арттыру жјне Басќарманыѕ негізгі ќызметтері бойынша тїсіндіру жўмыстарын кеѕ ауќымда жїргізуге ќатысты №1 шешімініѕ ўсыныстары орындалу їшін ќабылданды.
Ґткен жылдыѕ 17 мамырында облыс јкімдігі єимаратында Басќарма ґкілдері, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл Ўлттыќ бюросыныѕ Аќтґбе облысы бойынша департаментініѕ, облыстыќ ќаржы басќармасыныѕ, мемлекеттік мїлік жјне жекешелендіру департаментініѕ ґкілдерініѕ ќатысуымен, аќпараттыќ-тїсіндірме материалдарды жјне сыбыйлас жемќорлыќќа ќарсы іс-шараларды орындау бойынша жўмыстардыѕ барысы туралы аќпаратты тындауєа, ЌР Мемлекеттік ќызмет істері министрлігініѕ Аќтґбе облысы бойынша департаментініѕ ўйымдастырєан жиналысќа ќатысты.
24.06.2016 жылы облыстыќ жер ќатынастары басќармасы, сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл Ўлттыќ бюросыныѕ Аќтґбе облысы бойынша Департаментімен бірлесіп, жер ќатынастары жјне жердіѕ пайдаланылуы мен ќорєалуын баќылау саласындаєы облыстыќ, аудандыќ (ќалалыќ) ґкілетті органдардыѕ ќатысумен жемќорлыќќа ќарсы саясатќа аќпараттыќ-тїсіндірме жўмыстарын жїргізу маќсатында бейнероликтер мен слайдтарды кґрсетумен кездесу ўйымдастырылды.
2017 жылы 7 сјуірінде Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініѕ ўйымдастыруымен бейнеконференцбайланыс арќылы «Мемлекеттік органдардыѕ ќоєамдыќ кеѕестерініѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдаєы, ќызметтік јдепті саќтаудаєы, мемлекеттік ќызметтерді кґрсету сапасын арттырудаєы рґлін ныєайту» туралы кїн тјртібімен жиналыс ґтті
5
Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес мјселелері бойынша 2015-2017 жылдарєа арналєан медиа жоспар јзірлеу
Сыбайлас жемќорлыќ кґріністерін болдырмауєа баєытталєан материалдарды БАЌ жјне интернет ресурста жариялауды жалєастыруды ескеретін Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес мјселелері бойынша 2015-2017 жылдарєа арналєан Медиа жоспар бекітілді.
6.
«Сенім телефоныныѕ», жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ арыздары мен хаттарына арналєан пошта жјшіктерініѕ оѕтайлы жўмыс істеу тјжірибесін кеѕейту.
Облыстыќ жер ќатынастары басќармасында жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштері їшін пошта жјшігі орнатылєан. Жалпыєа ќолжетімді орында «сенім телефоны» нґмері кґрсетілген аќпараттыќ стенд орналасќан.
7.
«Начни с себя - Ґзіѕнен баста» атты республикалыќ акцияєа ќатысу.
Мекеменіѕ интернет-ресурсында бірінші басшыныѕ табыс туралы декларациясы бойынша аќпарат орналасќан.
8.
Жер учаскелерін беру кезінде ашыќтыќты жјне ќоєамдыќ баќылауды ќамтамасыз ету, оныѕ ішінде сауда-саттыќ жолымен жїргізу (аукцион, конкурс).
2016 жылы облысымызда кјсіпкерлік маќсатына 142,7 га, 904 жер учаскелері табысталды. Ґткен жылы Аќтґбе ќаласы бойынша 27,4 га 39 жер учаскелері аукциондаєы бастапќы баєасы 17,2 млн. теѕге болып, 98,3 млн.теѕгеге сатылып берілді.
2017 жылы кјсіпкерлік маќсатќа аудандар бойынша 64,6 га кґлемде 56 жер учаскелер жалєа табысталып, 7,6 га кґлемде 64 жер учаскелері жеке меншікке сатылып берілді. Аудандар бойынша аукцион арќылы сатуєа 93 жер учаскелері жоспарланєан , казіргі уаќытта жерге орналыстыру жобалары дайындалуда. Аќтґбе ќаласы бойынша 232,7 млн.тенге ќўрайтын 33,7 га кґлемде 54 жер учаскелер аукционєа шыєарылды.
9.
Жер пайдаланушылардыѕ жјне жеке жер учаскелерініѕ меншік иелерініѕ ќўќыќтары мен міндеттеріне ќатысты аќпаратты БАЌ-та жариялау.
Басќарма басшысы 2015 жылдыѕ аќпан айында «НўрОтан» партиясыныѕ пилоттыќ жобадаєы онлайн-режиміндегі ќоєамдыќ ќабылдау жўмысына ќатысып, Тамды, Ќарабўтаќ, Бестамаќ селолыќ округтары тўрєындарыныѕ тїсіндіру ќажет ететін сўраќтарына жауап берді.
2015 жылдыѕ сјуір айында «Ќазаќстан-Аќтґбе» телеарнасында облыстыќ жер ќатынастары басќармасы, Аќтґбе ќалалыќ жјне Байєанин аудандыќ жер ќатынастары бґлімдерініѕ басшыларымен жер ќатынастары бойынша ќўзыретті органдардыѕ мемлекеттік ќызмет кґрсету жґніндегі мјселелерді талќылаєан брифингі ґткізілді. 2015 жылы Аќтґбе, Актюбинский вестник газеттерінде «Жер–ананы аялай білейік», «Жер телімдерін тиімді, јрі ўтымды пайдалану-заман талабы», «Обращения под контролем» атты аќпараттыќ материалдар жарияланды, оныѕ ішінде мемлекеттік ќызметтер кґрсету туралы сўраќтар, заѕнама талаптары жарыќ кґрді. 2016 жылда «Аќтґбе» газетінде «Жер туралы кодекстіѕ жаѕа талаптары», « Жерді тиімді пайдалану-заман талабы» материалдар жарияланды.
13.04.2016 жылы ЌР ЎЭМ вице-министрі Ќ. Ґскенбаевтыѕ, аудандыќ жер ќатынастары бґлімдерініѕ, ауыл шаруашылыєы, сјулет, ќала ќўрылысы, ауылдыќ округтердіѕ јкімдері, шаруа ќожалыќтары мен агроќўрылымдар басшыларыныѕ ќатысуымен ќолданыстаєы заѕнамаєа енгізілген ґзгерістер мен толыќтыруларды, аукциондыќ негізде ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы жерлерді жеке меншікке енгізуді іске асыру тјртібін тїсіндіру бойынша кеѕейтілген кеѕес ґтті.
2016 жылда облыс јкімдігініѕ баспасґз орталыєында жерлерді ўтымды жјне тиімді пайдалану мјселелері жґнінде жјне ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы жерлерді жеке меншікке сатуєа ќатысты жер заѕнамасыныѕ талаптарын тїсіндіру бойынша Басќарма басшысыныѕ 3 (їш) брифинг ґткізілді.
Басќарма жјне бґлім басшыларымен «Ќазаќстан-Аќтґбе», «РИКА-ТВ» телеарналары арќылы жер саласындаєы кїрделі сўраќтар бойынша аќпараттыќ-тїсіндіру жўмыстары жїргізілді
Облыстыќ жер ќатынастары басќармасыныѕ ґкілдерініѕ ќатысуымен жўмыс тобымен облыстыѕ аудандарына шыєып азаматтармен кездесулер ґткізді
Ґткен жылдыѕ 11 мамырынан 1 ќазанєа дейін аралыќта сає.8-ден 20 дейін кїнбе кїн жер саласындаєы ґзекті мјселелер бойынша call-орталыєы жўмыс жасаєан
2017 жылы жер ќатынастары саласындаєы ґзекті міселелерді жариялау бойынша іс-шаралар жїргізілуде. Аєымдаєы жылда «Аќтґбе» жјне «Актюбинский вестник» газеттерінде аќпараттыќ-тїсіндірме тїріндегі «Былтыр облыста тўрєын їй ќўрылысы салу їшін 7974 жер телімі берілді», «Жер-байлыќ пен береке кґзі» материалдары басылып шыќты, одан басќа Басќарманыѕ сайтында «Жерді тиімді пайдалану-заман талабы» маќаласы орналастырылды.
БАЌ сўраќтары жјне басылымдар СКИП баєдарламасында орналастырылады.
10.
Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы баєытта жїргізілетін ќўќыќтыќ аќпаратќа кеѕінен ќол жеткізу маќсатында «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-јрекеттер бойынша сўраќтар» мемлекеттік органдарыныѕ интернет ресурстарында тўраќты тїрде рўќсат беру жјне жаѕартылуын ќамтамасыз ету.
Басќарманыѕ интернет ресурсында «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-јрекеттер бойынша сўраќтар» бґлімінде сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі 2015-2017 жылдарєа арналєан іс-шаралар жоспарыныѕ орындалуы туралы аќпарат орналасќан. Сонымен ќатар, азаматтардыѕ сўраќтарына электрондыќ форматта тїсіндіру жїргізу їшін Басќарманыѕ интернет ресурсында «Сўраќ-жауап» бґлімі ќосылды.
2015 жылда электрондыќ тїрде 3 сўраќ тїскен, 2016 жылда -5.2017 жылда тїскен жоќ
11
Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы стратегияны іске асыру жґнінде іс-шаралар жоспарыныѕ орындалу барысы туралы есептерді мемлекеттік органдардыѕ интернет-ресурстарында жјне/немесе БАЌ жария лау бойынша шаралар ќабылдау.
Іс-шаралар жоспарын орындау туралы аќпарат интернет-ресурста жарияланады.
12
Жер телімдерін беру жґнінде электрондыќ сауда-саттыќ жїргізу бойынша баєдарламалыќ ќамтамасыз етуді јзірлеу мјселесін зерделеу жјне ујкілетті органєа ўсыныс енгізу.
ЌР ЎЭМ министірініѕ 31.03.2015 жылєы бўйрыєымен жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау ќўќыєын сату жґніндегі сауда-саттыќты (конкурстарды, аукциондарды) ўйымдастыру мен ґткізу, оныѕ ішінде электрондыќ тїрде ўйымдастыру мен ґткізу тјртібі бекітілді. 2016 жылы, Басќармамен жер телімін сату немесе жер телімін жалдау ќўќыєын электрондыќ сауда-саттыќта сату бойынша мемлекеттік мїлік тізілімініѕ www.gosreestr.kz веб-порталыныѕ ќолданылуы бойынша ўйымдастыру жобасымен келісілді.