Жер телімдерін тиімді әрі ұтымды пайдалану заман талабы

Жер телімдерін тиімді әрі ұтымды пайдалану заман талабы
Бүгінде жерді ұтымды пайдалану мен қорғау, топырақ құнарлылығын ұдайы қалпына келтіріп, табиғи ортаны сақтау мен жақсартуды қамтамасыз ету басты мәселелердің бірі.
ЌР Президентініѕ 2016 жылєы 6 мамырдаєы № 248 Жарлыєына сјйкес Жер реформасы бойынша ќўрылєан Комиссияныѕ жер заѕнамасын жетілдіру жґніндегі дайындаєан ўсыныстарын заѕнамалыќ реттеу маќсатында, Жер кодексініѕ нормаларына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізілуде.
Енгізілетін ґзгерістер бойынша Ќазаќстандыќтарєа ауыл шаруашылыєы жерлерін жалєа беру институтын саќтай отырып, заѕ жобасымен ауыл шаруашылыєы жерлерін конкурстыќ негізде берудіѕ Ќаєидалары ЌР АШМ Жер ресурстарын басќару комитетімен јзірленуде.
Конкурстыѕ жеѕімпазын аныќтайтын конкурстыќ комиссияныѕ ќўрамына ќоєамдыќ кеѕестер мен ўйымдардыѕ ґкілдері ќатысады, олар комиссия мїшелерініѕ жалпы саныныѕ 50 % астамын ќўрайтын болады.
Ауыл шаруашылыєы жерлерініѕ їлкен мґлшерін «бір ќолєа» беруге жол бермеу маќсатында, заѕ жобасымен ќазаќстандыќтарєа жалєа берілетін ауыл шаруашылыєы жерлерініѕ еѕ жоєары мґлшерін алќаптар бойынша республика, облыс жјне јкімшілік аудандар (ќалалар) шегінде ќайта белгілеу ќарастырылуда.
Бўдан басќа, Заѕ жобасымен Мемлекеттік шекараныѕ шекара белдеуінде жјне аймаєында ауыл шаруашылыєы жерлерін беру талаптарын кїшейту ќарастырылєан, онда шетелдіктерге, азаматтыєы жоќ адамдарєа, шетелдік заѕды тўлєаларєа жјне шетелдіктердіѕ ќатысуы бар заѕды тўлєаларєа жерді иеленуге шектеу ќойылады.
Ауыл тўрєындарыныѕ мал жаюы їшін жайылымдыќ алќаптардыѕ жетіспеу проблемасын шешу їшін заѕ жобасымен елді мекендер маѕында тўрєындардыѕ жеке малдарын ўстау бойынша мўќтаждарын ќанаєаттандыру їшін ќажетті жайылымдардыѕ кґлемдері аныќталатын болады.
2017-2019 жылдар аралыєында облысымыздыѕ барлыќ елді мекендеріндегі жер санаттары бойынша тїгендеу жўмыстары жїргізу жоспарлануда.
Ќазіргі уаќытта жер сатантарын тїгендеу бойынша дайындыќ жўмыстары жїргізілуде.
Сондай-аќ, Аќтґбе ќаласы мен аудан јкімдіктерінде жер учаскелерініѕ нысаналы маќсатына сјйкес тиімді јрі ўтымды пайдалануын аныќтайтын жўмыс топтары ќўрылєан.
Жер пайдаланушыларєа жер саласындаєы Заѕ нормаларына енгізіліп жатќан ґзгерістерге сјйкес жер телімдерін тиімді јрі ўтымды жјне нысаналы маќсатына сай пайдаланбаєан, жер заѕдарыныѕ нормаларын саќтамаєан жаєдайда жасалєан шарттар­ды сот органдарымен бір жаќты бўзу арќылы мемлекет мен­ші­гіне ќайтару шаралары ќарас­тырылєанын ескерте кеткен жґн.
Сонымен ќатар, жер саласында кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтерге ќол жетімділікті арттыру мен јкімшілік кедергілерді жою маќсатында, ќызмет берушіге тапсырылатын ќўжаттардыѕ тізімін сараптап заман талаптарына сјйкестендіріле отырып кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтер www.egov.kz «электрондыќ їкімет», www.elicense.kz веб-порталдары, «Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы» немесе ќызметті берушініѕ кеѕсесі арќылы жїзеге асырылуда.
Баєымызєа орай, ўлан-байтаќ жеріміз бар. Не ґсірсеѕ де жеткі­лікті. Јлемніѕ озыќ техникаларын пайдалана отырып осы жерімізді тиімді јрі ўтымды пайдалана білуіміз ќажет. Еліміздіѕ байлыќ пен береке кґзіне бґленуі кїннен-кїнге артып келеді. Ел келешегі, мемлекет мїддесі осыны талап етеді.
«Аќтґбе облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» ММ
бґлім басшысы Зайрымбет Бектўрєан.