«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы ақпарат

«Қазақстан Республикасының кейбір занамалық актілеріне жер қатынастарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы ақпарат
Жер реформасы бойынша Комиссияның жер заңнамасын жетілдіру жөніндегі дайындалєан ұсыныстарын заңнамалық реттеу мақсатында, Жер кодексіне келесі нормалар қарастырылєан ґзгерістер мен толықтырулар енгізу қарастырылады:
1. Ќазаќстандыќтарєа ауыл шаруашылыєы жерлерін жалєа беру институтын саќтау жјне жетілдіру;
2. Ќазаќстандыќтарєа жалєа берілетін ауыл шаруашылыєы жерлерініѕ шектеу (еѕ жоєары) мґлшерін белгілеу;
3. Шекара маѕындаєы аймаќтарда ауыл шаруашылыєы жерлерін берудіѕ талаптарын ќатаѕдату;
4. Халыќтыѕ ќажеттіліктерін ќанаєаттандыру їшін, елді мекендер маѕындаєы жайылымдардыѕ алаѕдарын аныќтау.
Ќазаќстандыќтарєа ауыл шаруашылыєы жерлерін жалєа беру институтын саќтай отырып, заѕ жобасымен ауыл шаруашылыєы жерлерін конкурстыќ негізде берудіѕ бґлек тјртібін белгілеу ќарастырылады.
Конкурсќа жариялылыќты жјне барлыќ потенциалды ќатысушыларєа бірдей ќатысуды ќамтамасыз ету маќсатында жаѕа тјртіп конкурсты ґткізу туралы хабарламаны БАЌ, јкімдіктердіѕ жјне Ауыл шаруашылыєы министрлігініѕ ресми интернет-ресурстерінде жариялау ќарастырылады.
Конкурстыѕ жеѕімпазын аныќтайтын конкурстыќ комиссияныѕ ќўрамына ќоєамдыќ кеѕестер мен ўйымдардыѕ ґкілдері ќатысады, олар комиссия мїшелерініѕ жалпы саныныѕ 50 % астамын ќўрайды.
Берілетін жерлердіѕ ўтымды пайдаланылуын тексеру маќсатында, заѕ жобасымен тўраќты мониторинг жїргізу ќарастырылды: жалєа алудыѕ алєашќы 5 жылында – жыл сайын,келесі кезеѕдерде суармалы егістікте јрбір 3 жылда, тјлімді жерде – јр 5 жылда.
Ауыл шаруашылыєы жерлерініѕ їлкен мґлшерін «бір ќолєа» беруге жол бермеу маќсатында, заѕ жобасымен ќазаќстандыќтарєа жалєа берілетін ауыл шаруашылыєы жерлерініѕ еѕ жоєары мґлшерін алќаптар бойынша республика, облыс жјне јкімшілік аудандар (ќалалар) шегінде белгілеу ќарастырылады.
Бўдан басќа, Заѕ жобасымен Мемлекеттік шекараныѕ шекара белдеуінде жјне аймаєында ауыл шаруашылыєы жерлерін беру талаптарын кїшейту ќарастырылєан, онда шетелдіктерге, азаматтыєы жоќ адамдарєа, шетелдік заѕды тўлєаларєа жјне шетелдіктердіѕ ќатысуы бар заѕды тўлєаларєа жерді иеленуге шектеу ќойылады.
Ауыл тўрєындарыныѕ мал жаюы їшін жайылымдыќ алќаптардыѕ жетіспеу проблемасын шешу їшін заѕ жобасымен елді мекендер маѕында тўрєындардыѕ жеке малдарын ўстау бойынша мўќтаждарын ќанаєаттандыру їшін ќажетті жайылымдардыѕ кґлемдері аныќталатын болады.
Бўдан басќа, заѕ жобасымен жер комиссисыныѕ статусын аныќтау, жер учаскесініѕ бґлінуі, елді мекен жерлеріндегі жер учаскелерініѕ нысаналы маќсатын ауыстыру жјне т.б. мјселелерді ќамтитын Жер кодексініѕ нормаларын жетілдіру ќарастырылады.
Жоєарыда аталєан нормаларды ќабылдау теріс јлеуметтік-экономикалыќ жјне ќўќыќтыќ салдарларєа јкеліп соќпайды жјне ауыл шаруашылыєы жерлерін тиімді пайдалануєа жол ашатын болады.