ҚР Үкіметінде жер қатынастары мәселелері бойынша заңнамаєа түзетулер таныстырылды

«Ауыл шаруашылыєы жерлерін ҚР азаматтарына жалєа беру ашық жүргізіледі және барынша баќылауда болады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының заңнамалыќ актілеріне жер ќатынастарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толыќтырулар ќарастырылєаны ҚР Үкіметі отырысында мәлім болды», — деп жазады primeminister.kz.
ҚР ауыл шаруашылыєы вице-министрі Ерлан Нысанбаев 2015 жылєы ќарашада ќабылданєан Жер Кодексінің нормалары бойынша туындаєан ќоєамдыќ резонансќа байланысты Жер реформасы жґніндегі комиссияныѕ ќўрылєанын еске салды. Комиссия еліміздіѕ ґѕірлерінде бірқатар отырыстар өткізді. Сонымен бірге, халыќты жер заңнамасының нормаларын тїсіндірумен кеѕінен ќамту жјне ўсыныстар жинау маќсатында 16 Call-орталыќ жјне «jerturaly.kz» сайты ќўрылды, оєан жалпы 15 987 жолданым келіп тїсті.
Ўсыныстардыѕ негізінде Комиссия Тўжырымдама мен «Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне жер ќатынастарын реттеу мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы» Заѕ жобасын јзірледі.
Барынша ашыќтыќ пен кеѕінен талќылауды ќамтамасыз ету їшін Заѕ жобасы мен оныѕ Тўжырымдамасы ашыќ нормативтік-ќўќыќтыќ актілер порталында, АШМ ресми сайтында, 12 бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жарияланды. Бўдан ґзге, министрлік жанындаєы Ќоєамдыќ кеѕес отырыстарында талќылаулар жјне ќоєамныѕ ќатысуымен кґпшілік талќылаулар ґткізілді.
Осылайша, ќазаќстандыќтарєа ауыл шаруашылыєы жерлерін жалєа беру институтын саќтай отырып, Заѕ жобасымен ауыл шаруашылыєы жерлерін конкурстыќ негізде берудіѕ жеке тјртібін орнату ќарастырылєан. Кґрсетілген тјртіпке сјйкес, жерді беру јкімдікпен бекітілген конкурсќа шыєарылатын жерлердіѕ тізімі бойынша жїзеге асырылады.
Оны ґткізудіѕ ашыќтыєы їшін конкурстыќ комиссияныѕ ќўрамына ќоєамдыќ кеѕестер мен ўйымдардыѕ ґкілдері енгізіледі.
Бўдан ґзге, жариялылыќты жјне оныѕ барлыќ јлеуетті ќатысушыларыныѕ конкурсќа теѕ ќолжетімділігін ќамтамасыз ету маќсатында жаѕа тјртіп БАЌ-та жјне јкімдік пен АШМ-ніѕ ресми интернет-ресурстарында конкурс ґткізу туралы кеѕінен хабарлауды ќарастырады.
Конкурсќа ќатысу їшін ќатысушыныѕ конкурсќа ќатысу ўсынысын беруі міндетті шарт болып табылатынын айта кеткен жґн. Онда ауыл шаруашылыєы ґндірісін жїргізудіѕ бизнес-жоспары, шаруашылыќ ішіндегі жер ќўрылымы жобасын ќўру жјне игеру бойынша, жергілікті тўрєындар їшін жўмыс орындарын ќўру бойынша, индикативті кґрсеткіштерді орындау бойынша міндеттемелері ќамтылуы тиіс.
Аталєан талаптар берілетін жерлердіѕ тиімді јрі ўтымды пайдаланылуы маќсатында ќойылады.
Берілетін ауыл шаруашылыєы жерлерініѕ ўтымды пайдаланылуына баќылауды кїшейту маќсатында заѕ жобасында тўраќты мониторинг жїргізу ќарастырылєан: жалєа алєан алєашќы 5 жылда жыл сайын, одан кейінгі жылдары суарылатын шабындыќтарда јр 3 жыл сайын, ќолдан суарылмаєан жерлерде — јр 5 жыл сайын.
Ауыл шаруашылыєы жерлерініѕ їлкен ауќымыныѕ «бір ќолєа» берілуіне жол бермеу маќсатында ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы жер телімдерініѕ максималды кґлемін белгілеу ќарастырылєан. Оларды ќазаќстандыќтар јр облыстыѕ јкімшілік аудандары (ќалалары) аумаєында жалєа алєан болуы мїмкін.
Сонымен ќатар, шекара сызыєы мен шекара маѕы аймаєында орналасќан жер телімдерін шетелдіктерге, азаматтыєы жоќ азаматтарєа, т.б. беруге тыйым салу ќарастырылєан.
Жеке ќолдардаєы малды баєу їшін жайылымдыќ жерлердіѕ жетіспеушілігіне ќатысты мјселені шешу їшін елді мекендердіѕ маѕында тўрєындардыѕ олардыѕ жеке ќолындаєы малды ўстау бойынша ќажеттіліктерін ќанаєаттандыру їшін жайылымдар аумаєы айќындалатын нормалар ќарастырылєан.